Table of Contents Table of Contents
Next Page  1 / 68 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 1 / 68 Previous Page
Page Background

מופץ חינם לחברי הפ"י

|

ש"ח

50

מחיר חוברת

רבעון הסתדרותהפסיכולוגים בישראל

חברה באיגוד הבינלאומי למדע הפסיכולוגיה

|

הסתדרות הפסיכולוגים בישראל

אפריל

2016

אקטואליה

פסיכו

בין מספר הפנסיונרים

2030

לעובדים בשנת

1:5

היחס

ישראלים היו מעל

2007

בשנת

55

גיל

1

מיליון

ישראלים יהיו מעל גיל

2030

בשנת

55

2.3

מיליון

מעדיפים אתהפנסיה

כקצבה קבועה כל החיים

89%

מוחזקים בידי

בני הגיל השלישי

70%

מהנכסים וההון

,65

נוספות יחיו בני

בבריאות ירודה

5

מתוכן

16

שנה

)+75-55 :

המספרים של בני הגיל השלישי (טווח הגילאים הרלוונטי

על הגיל השלישי ומעבר...

70

באינטרנט אני לא בן

יאיר עמיחי-המבורגר

30

נסיבותשבהן אפשר לכפותקשר

בין סבים לנכדים למרות

עדנה כצנלסון

התנגדותההורים

15

20

טיפול פסיכולוגי בזיקנה -

ליאורה בר-טור

האתגר הכפול

26

חמלה עצמית כמשאב טיפולי

אלינער פרדס

בגיל מבוגר

האם אפשרי בכלל דיאלוג

ניצה ירום

בין בוגרים להוריהם?

40

שיקום נוירופסיכולוגי לאנשים

התקווה לשיפור איכותהחיים

עם לק"ח:

אור אביב,

ולמניעתהידרדרות לדמנציה

ענת הדר זלצשטיין, מורן רן ואילה בלוך

37

"הורותהפוכה" - להיות "הורה"

צילה טנא

להוריך בזיקנתם

46