Table of Contents Table of Contents
Next Page  1 / 68 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 1 / 68 Previous Page
Page Background

מופץ חינם לחברי הפ"י

|

ש"ח

50

מחיר חוברת

רבעון הסתדרותהפסיכולוגים בישראל

חברה באיגוד הבינלאומי למדע הפסיכולוגיה

|

הסתדרות הפסיכולוגים בישראל

ינואר

2016

אקטואליה

פסיכו

לשהותאו לשחרר -

התנהלותעם רגשות במסגרת

עבודה טיפוליתעם הורים

איריס ברנט מארחת את דרור אורן

רפורמה ללא נפש:

על היעדרה של הנפש (והפסיכולוג)

מהרפורמה בבריאות הנפש

אביאל אורן

43

48

יזהר שער

זר לא יבין זאת?

פסיכותרפיה במרחבי

ירדנה גנץ

הפסיכולוגיה החינוכית

קבלת החלטות:

פער בין דמיון למציאות

הדסה לכמן

ביוםשאחרי

15

22

28

פסיכותרפיה פסיכודינמית ממוקדת

המתח בין יצירתמרחב

עולם עבודה:

רפלקטיבי לתביעה לשינוי ממשי

נעמה גרינולד

33

פסיכולוגים יוצרים:

ראיון עם רות נצר

צילה טנא

52